• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Đối thoại về hoạt động lâm nghiệp cách làm mới để bảo vệ và phát triển rừng bền vững

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh ba xã Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Nang

  Nhằm minh bạch kết quả tuần tra giám sát, bảo vệ rừng giúp cơ quan quản lý nhà nước có đánh giá chính xác thực trạng công tác bảo vệ rừng ở cộng đồng, diên biến của tài nguyên rừng, Dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động hỗ trợ thực thi đối thoại về lâm nghiệp ở cấp cơ sở để các thành viên nhóm BVR, người dân được trực tiếp đối thoại về các hoạt động lâm nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, chính quyền cấp xã..đây cũng là mục tiêu góp phần tăng cường quản lý rừng bền vững; tăng cường sự chia sẻ giữa nhà nước và người dân, đảm bảo hài hoà lợi ích và sự đồng thuận trong nhân dân.

  Để triển khai hiệu quả công tác đối thoại lâm nghiệp, ngày 9 tháng 12 năm 2020, Tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội nghị hướng dẫn thực hiện hoạt động đối thoại về Lâm nghiệp.

  Tham dự hội nghị có 38 đại biểu đến từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hội KHKT BVR&ĐDSH tỉnh, Hạt kiểm lâm huyện ĐaKrông, UBND xã Ba Nang, Hướng Hiệp và Đakrông cùng 12 đại biểu từ các thôn/nhóm tham gia dự án.

  Thông qua hội nghị các chuyên gia tư vấn FCIM giới thiệu công tác chuẩn bị đối thoại; Hướng dẫn đặt các câu hỏi đối thoại; tầm quan trọng của đối thoại; cách xử lý sau đối thoại; các kỹ năng cơ bản để tổ chức đối thoại.

  Kết thúc hội nghị hướng dẫn đối thoại, các đại biểu tham gia đã cơ bản nắm được tầm quan trọng của đối thoại để giải quyết các vấn đề về mất rừng trên địa bàn thôn, xã đang quản lý. Tuy nhiên, để các các thành viên tổ bảo vệ rừng và các tổ chức xã hội dân sự chủ động hơn trong việc tổ chức một cuộc đối thoại, thì cần tiếp tục có sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên ngành, dự án và chính quyền địa phương. Mặt khác, cần phải thiết kế khung mẫu của cuộc đối thoại, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ công tác (FCIM) nhằm tăng cường sự chủ động trong điều hành họp đối thoại về Lâm nghiệp.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  E ruat taq poon mpol ranaq titong su lam nghiep, tangai 9 kasai 12 kumo 2020, bon thi tran Krong Klang, hien Dakrong, tenh Quang Tri khoiq parai aloaq pang sirhong tek tayuar ruat taq rayoaiq rayoang titong su lam nghiep.

  Your to pang sirhong bun 38 dai bieu toaq te Chi cuc Kiem lam tenh, santuk Khoa hoc ky thuat kariaq sarung kop sop luq sinh hoc tenh, Hat kiem lam hien Dakrong, UBND saq Ba Nang, Huong Hiep kop Dakrong kop 12 dai bieu toaq te mah vil viang, taluq your to ranguh ranaq.

  Te pang sirhong mah ka kuai rangoaiq dang simoat su FCIM atong ranaq taro titong, tek tayuar bloh naq, ranaq titong nai simoat tabun, apul karai vot titong moam, mah ranaq nhuat taq e doh pang mu pel titong.

  Parsot pang sirhong tek tayuar titong, mah dai bieu your to khoiq dang simoat su ranaq titong e apul karai mah kok ak su put sarung bon pa lahuo vil, saq ntom takiap kumiar. Ngkiq ma, nhuat chik mul ngol nhuang yon pel titong, a voi ranaq taq yon ku naq tang taluq mpol ranaq e atuon ranaq parhan tang tari huaiq pel pang sirhong su Lam nghiep.