• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi
  Thumb
  GIỚI THIỆU

  DỰ ÁN ĐỐI THOẠI VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG (VM067)

  Vùng dự án: xã Hướng Hiệp, xã Đakrông và xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

  Thời gian thực hiện: 01/07/2020 đến 30/06/2022

  Mục tiêu dự án: Tăng cường đối thoại thường xuyên giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO), các tổ nhóm cộng đồng (CBO) và cơ quan nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam

  Kết quả của dự án

  Kết quả 1: Hệ thống giám sát độc lập biến động rừng (FCIM) được phát triển, năng lực về giám sát, viết báo cáo về biến động rừng (BĐR) và tổ chức đối thoại với các cơ quan nhà nước của VNGOs và CBOs

  • Bản đồ biến động rừng của ba xã và các biểu mẫu giám sát được xây dựng
  • 120 Cán bộ từ các tổ chức VNGOs và CBOs (30% là phụ nữ) sẽ được tập huấn 3 ngày về đọc bản đồ và hiểu rõ cách tiếp cận thông tin BĐR và hình thành mạng lưới FCIM
  • 20 thành viên mạng lưới FCIM (có 6 phụ nữ) sẽ được tập huấn để hiểu về cơ cấu và cách thu thập thông tin để viết báo cáo giám sát

  Kết quả 2: Giám sát dựa vào FCIM của VNGOs/CBOs và kết quả giám sát được phổ biến rộng rãi

  • Bản đồ BĐR được cập nhật 2 tuần một lần và 22 chuyến đi thực địa hàng tháng được CBOs xác nhận
  • Các báo cáo giám sát BĐR thường xuyên do VNGO/CBO ở các cấp khác nhau viết
  • 1200 người dân từ cộng đồng địa phương được tiếp cận và cập nhật nguyên nhân BĐR và các giải pháp của chính quyền địa phương qua 9 cuộc họp cộng đồng một năm 2 lần, 20 bản tin ngắn và các ấn phẩm truyền thông

  Kết quả 3: Hệ thống FCIM sẽ được cộng đồng địa phương và cơ quan quản lý nhà nước công nhận chính thức thông qua sự hợp tác giữa NGOs/CBOs và cơ quan quản lý nhà nước

  • Hệ thống cập nhật BĐR được 30 cán bộ thuộc cơ quan nhà nước sử dụng để cung cấp thông tin về BĐR
  • Kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề mất rừng không mong đợi được thống nhất giữa VNGOs, CBOs và chính quyền địa phương trong các cuộc đối thoại hàng quý và hàng năm
  • Tỉnh Quảng Trị sẽ có quyết định về hiệu quả của hệ thống FCIM thông qua một bộ phim giới thiệu, 2 cuộc họp ban quản lý của Chương trình giảm phát thải và 1 hội thảo cấp quốc gia