• Phone: +84 24 3943 6676/78
    • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi
    TT Nội dung Chi tiết Tải về
    1 Ảnh vệ tinh Sentinel 2 Ảnh sentinel 2 (15 ngày/lần), định dạng GeoTiff, hệ chiếu EPGS: 4326
    2 Dữ liệu điểm mất rừng Dữ liệu điểm mất rừng phân tích từ ảnh vệ tinh Sentinel 2
    3 Bản tin Dự án tiếng Vân Kiều Các bản tin của dự án