• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/9/2021

  Triển khai dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” tại các xã Đakrông, Ba Nang, Hướng Hiệp, huyện Đakrông

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh các xã Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp

  Nhằm nâng cao năng lực của các cộng đồng, tổ chức dân sự xã hội để thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản. Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị phối triển khai dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững tại Việt Nam” trên địa bàn 3 xã Đakrông, Ba Nang và Hướng hiệp của huyện Đakrồng tỉnh Quảng Trị. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Dân chủ Liên Hợp Quốc với Tổng kinh phí tài trợ 220.000 USD, thời gian thực hiện 24 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2020 và kết thúc vào tháng 7/2022.

  Mục tiêu của dự án là tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội, các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

  Dự án được triển khai sẽ giải quyết các nguyên nhân sâu xa này bằng cách xây dựng Hệ thống độc lập giám sát biến động rừng gần thời gian thực (FCIM) sử dụng phần mềm (Terra-i) và có được hình ảnh vệ tinh truy cập mở để cung cấp thông tin về tình trạng biến động rừng.

  Thông qua các hoạt động, dự án sẽ thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho các lớp tập huấn, đào tạo, ước tính sẽ có khoảng 1350 người là thành viên các nhóm bảo vệ rừng, cán bộ và người dân của ba xã được hưởng lợi trực tiếp và 12.000 người hưởng lợi gián tiếp. Qua đó các tổ chức xã hội, người dân sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống Terra-I để thu thập và xác nhận biến động rừng để đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  E atuon rangoaiq mah taluq rapuk, doh pang dân sự pang rapuk tang nheng saliq sarung. Raku lie loaq vil viang pakai kham chum ranguh kop Chi cục kiểm lâm, santuk khoa học kỹ thuật kariaq sarung ko kariaq sop luq sinh hoc tenh Quảng Trị ruat taq ranguh ranaq “titong su lie loaq sarung pakai kham bon Việt Nam” tang lahuo 3 saq Đakrông, Ba Nang kop Hướng Hiệp kado hien Đakrông.

  Ranguh ranaq bun Qũy dân chủ liên hợp quốc chuk chuai 220.000 USD, parluh ruat taq 24 kasai, te kasai 7/2020 toaq parsot kasai 7/2022. Ranguh ranaq nai la e titong kop mah doh pang pang rapuk, mah santuk taluq rapuk kop dong yong ranaq takiap kumiar Nhà nước eq yon bleng kop la ranaq anoat tang Lâm nghiệp. Te mah rayoaiq rayoang, ranguh ranaq cho ruat taq chuk chuai kỹ thuật yon mah lup tập huấn, arien, noap nheq katam 1350 naq la kuai tang mah santuk kariaq sarung, kan bo kop paroai bao 3 saq bun roap poq buan, kop 12 000 kuai ntun ki bun te. Te kimah doh pang pang rapuk, paroai bao bun arien dang it taq Terra – I e parom kop dang simoat mah akan palot pha su sarung moam titong kop mah dong yong ranaq takiap kumiar Nhà nước tang lâm nghiệp yon mah dong yong ranaq nai sakam saval nheng saliq tanom taq sarung kot mpha kop chuaq paraleq e loap katang.