• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Thành lập Tổ công tác FCIM thuộc Dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh ba xã Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Nang

  Với mục tiêu, nâng cao hiệu quả kết hợp trong công tác giám sát rừng giữa cộng đồng, TCXH và các cơ quan Nhà nước thông qua hoạt động của Tổ công tác FCIM trong việc giám sát, báo cáo các biến động rừng không mong muốn và tăng cường hiệu quả của việc thực hiện công tác giám sát rừng trong quản lý rừng bền vững.

  Ngày 8 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững cùng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và Đa dạng sinh học tổ chức họp lấy ý kiến các bên và cử nhân sự tham gia Tổ công tác FCIM thuộc dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

  Tham dự hội thảo có Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Đại diện Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Chuyên gia tư vấn FCIM, Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, Đại diện UBND xã Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Nang, cùng với các Đại biểu đến từ trạm kiểm lâm, các tổ chức xã hội 3 xã và đại diện các cộng đồng/tổ bảo vệ rừng trên địa bàn 3 xã Ba Nang, Đakrông, Hướng Hiệp.

  Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Phú Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm SRD đã nêu rõ sự cần thiết thành lập Tổ công tác (FCIM) và các bước, lộ trình triển khai thực hiện thành lập Tổ công tác. Vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia Tổ công tác. Cùng với đó chuyên gia tư vấn đã giới thiệu đến các đại biểu về hoạt động giám sát độc lập thay đổi rừng và quá trình thành lập mạng lưới FCIM; Dự thảo quy chế quản lý và cơ chế của Tổ công tác (FCIM); Hoàn thiện cơ cấu quản lý của FCIM và kế hoạch giám sát rừng. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý và sau cùng đi đến thống nhất cơ cấu của Tổ công tác (FCIM) gồm hai cấp.

  Cấp huyện có 01 tổ công tác Do hạt kiểm lâm huyện Đakrông chủ trì cùng với các thành viên thuộc văn phòng UBND huyện, phòng Nông nghiệp, Đại diện lãnh đạo các xã Ba Nang, Hướng Hiệp, Đakrông và mời đại diện chi cục Kiểm lâm, Hội khoa học kỹ thuật BVR cùng tham gia.

  • Cấp xã có 03 tổ công tác, cụ thể như sau: Xã Ba Nang: 11 thành viên gồm Lãnh đạo xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ Nông Nghiệp, Công an xã, Phụ nữ và Tổ bảo vệ rừng thôn Ra Lây 2 thành viên, Tổ bảo vệ rừng cộng đồng và nhóm hộ thôn Ba Nang 4 thành viên. Xã ĐaKrông: 13 thành viên gồm Lãnh đạo xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ Nông Nghiệp, Công an xã, Phụ nữ và Tổ bảo vệ rừng Làng Cát 2 thành viên, Tà Lềng 2 thành viên, Pa Tầng 2 thành viên, Xa Lăng 2 thành viên. Xã Hướng Hiệp: 15 thành viên gồm Lãnh đạo xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ Nông Nghiệp, Công an xã, Phụ nữ và Tổ bảo vệ rừng thông Gia Giã 6 thành viên, Khe Hiên 4 thành viên.

  Tổ công tác cấp huyện phối hợp với Trung tâm SRD, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hội KHKT BVR và ĐDSH lập kế hoạch triển khai các hoạt động dự án đến Tổ công tác cấp xã và cấp cộng đồng; Giám sát hoạt động tuần tra và lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, năm của các Tổ tuần tra và tổng hợp báo cáo đến các cơ quan cấp trên; Tham gia tổ chức các cuộc họp đối thoại với các cơ quan nhà nước.

  Tổ công tác cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra rừng hàng tháng trên cơ sở dử liệu diễn biến rừng từ Hệ thống phần mền gửi về và sau mỗi đợt tuần tra thì các tổ bảo vệ rừng gửi thông tin lên hệ thống phần mền CFMS; tham gia đối thoại với các cơ quan nhà nước về các diễn biến rừng hàng quý, năm..

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Tangai 8 kasai 12 kumo 2020 bon thanh pho Dong Ha tenh Quang Tri. Raku lie loaq vil viang pakai kham paruam chum ranguh kop Chi cuc Kiem lam tenh Quang Tri, Santuk Khoa hoc ky thuat kariaq sarung kop sop luq sinh hoc doh pang sirhong it santoiq kop an kuai your to taluq mpol ranaq FCIM kado ranguh ranaq “titong su lie loaq sarung pakai kham” bon hien Dakrong, tenh Quang Tri.

  Anoat santoiq bon pang sirhong achuaih Nguyen Phu Hung – sot put raku SRD khoiq loai simoat ranaq nhuat choh achon taluq taq mpol ranaq kop kansai ruat taq choh achon taluq mpol ranaq. Ranaq taq kado mah koaq your to. Paruam kop ki kuai ka dang la khoiq atong yon mah dai bieu su mah rayoaiq rayoang sakam saval nheng saliq palot mpha sarung kop kansai ranaq choh achon FCIM, Du thao rit takiap kumiar kado taluq mpol ranaq; taq moam karsiat kanot takiap kumiar kado FCIM kop chua parnai nheng saliq sarung. Pang sirhong khoiq roap bun sa – ui suong parnai chum moam uq choh achon taluq mpol ranaq bun 2 cap.

  Cap hien bun 1 taluq mpol ranaq la Hat kiem lam hien taq sot paruam kop mah kuai te kalong UBND hien, kalong Nong nghiep, tang moat lanh dao mah saq Ba Nang, Huong Hiep, Dakrong kop chun chi cuc kiem lam, santuk khoa hoc ky thuat kariaq sarung paruam your to.

  Mu saq bun 1 taluq taq mpol ranaq la: Sot put saq, Kiem lam bon lahuo, kan bo Nong nghiep, Cong an saq, Sem oi mansem kop sot taluq kado mah taluq kariaq sarung. Taluq cap hien nheng saliq rayoaiq rayoang sakam saval kop taq liang anoat ku kasai, ku quy, kumo koiq achon yon cap pong.

  Taluq taq mpol ranaq cap saq doh pang ruat taq chua parnai sakam saval nheng saliq sarung kukasai tang tanoaq co so du lieu su sarung te rup ranaq phan mem koiq achon.