• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Thành lập nhóm tuần tra theo dõi biến động rừng xã Đakrông

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh Đakrông

  Được sự hỗ trợ của dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững và trên cơ sở kết quả cuộc họp tại xã và tại thành phố Đông Hà về việc thành lập Tổ bảo vệ rừng và Tổ công tác FCIM giữa Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm SRD, Hạt kiểm lâm huyện Đakrông, UBND xã Đakrông và đại diện các nhóm tuần tra, bảo vệ rừng tại các thôn Làng Cát, Pa Tầng, Tà Lềnh và Xa Lăng với 25 thành viên tham gia.

  Theo đó:

  • Tổ tuần tra tại thôn Làng Cát với 6 thành viên do ông Hồ Văn Sinh làm tổ trưởng, ông Hồ Văn Sơi làm tổ phó.
  • Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lềnh với 5 thành viên do ông Hồ Văn La Hai làm tổ trưởng, ông Hồ Hiền làm tổ phó.
  • Tổ bảo vệ rừng của nhóm hộ thôn Pa Tầng gồm 6 thành viên do ông Hồ Văn Xa Ơn làm tổ trưởng, ộng Hồ Văn Phương làm tổ phó.
  • Tổ bảo vệ rừng của nhóm hộ thôn Xa Lăng gồm 8 thành viên do ông Hồ Văn Khai làm tổ trưởng, ộng Hồ Văn Hiếu làm tổ phó.

  Các tổ bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ là tuần tra bảo vệ rừng trên chính diện tích đã được nhà nước giao cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý, nhưng sẽ được dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững hỗ trợ một phần kinh phí tuần tra rừng, được tập huấn kỹ thuật sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và một số thiết bị chuyên dụng khác.

  Cùng với đó UBND xã Đakrông cũng cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện theo dõi biến động rừng với 10 thành viên là đại diện lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm, Nông nghiệp, phụ nữ xã và trưởng, phó của 04 tổ bảo vệ rừng thôn Làng Cát, Pa Tầng, Tà Lệnh và Xa Lăng.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Bun ranaq chuk chuai kado ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham kop tang tanoaq ak pôn te tro sirhong bon saq kop bon thanh pho Đông Hà su ranaq choh achon taluq kariaq sarung kop taluq mpol ranaq FCIM kado Chi cuc Kiem lam, Raku SRD, Hat kiem lam hien Đakrông, UBND saq Đakrông kop tang moat mah taluq sakam saval, kariaq sarung kado vil Làng Cát, Pa Tầng, Tà Lêng, Xa Lăng kop 25 naq your to.

  Puai ki:

  • Taluq sakam saval bon vil Làng Cát bun 6 naq, achuaih Hồ Văn Sinh taq sot, achuaih Hồ Văn Sơi taq pho.
  • Taluq kariaq sarung taluq rapuk vil Tà Lêng bun 5 naq, achuaih Hồ La Hai taq sot, achuaih Hồ Hiền taq pho.
  • Taluq kariaq sarung kado santuk dong su vil Pa Tầng bun 6 naq, achuaih Hồ Văn Xa Ơn taq sot, achuaih Hồ Văn Phương taq pho.
  • Taluq kariaq sarung kado santuk dong su vil Xa lăng bun 8 naq, achuaih Hồ Văn Khai taq sot, achuaih Hồ Văn Hiếu taq pho.

  Mah taluq kariaq sarung ruat taq ranaq sakam saval kariaq sarung tang kalong kuteq khoiq bun nha nuoc avoi yon taluq rapuk kop dong su takiap kumiar, ki ma bun ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham chuk chuai paraq sakam saval sarung, bun tap huan ky thuat it taq phan mem tutuaiq sarung kop mah karong karoau kanah.