• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Kết quả tuần tra, giám sát biến động rừng tại các xã Ba Nang, Hướng Hiệp và Đakrông

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh ba xã Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Nang

  Nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng, nắm bắt, theo dõi biến động rừng và xác định được các nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng hiện tại và có được dự báo trong tương lai...

  Trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm năm 2021 trên địa bàn 3 xã Ba Nang, Hướng Hiệp và Đakrông 12 tổ tuần tra bảo vệ rừng đã thực hiện 96 đợt tuần tra rừng. Trong đó, 46 đợt tuần tra các điểm biết động rừng do hệ thống theo dõi biến động rừng hay còn gọi là FCIM cung cấp, những đợt tuần tra còn lại thực hiện theo kế hoạch định kỳ của cộng đồng.

  Kết quả tuần tra cho thấy, việc sử dụng công nghệ giám sát biến động rừng đã giúp cộng đồng quản lý, bảo vệ tốt hơn. Nhưng điểm biến động như sạt lở, cháy rừng, phát nương làm rây, khai thác gỗ, bẫy bắt...được đo đếm diện tích, được chụp ảnh..Đặc biệt, kết quả tuần tra rừng được báo cáo trực tiếp đến cơ quan chức năng nhanh, kịp thời, thông tin biến động rừng được trao đổi công khai và minh bạch.

  Với thời gian triển khai thực hiện theo dõi biến rừng bằng hệ thông FCIM chưa dài vẫn còn có nhiều vấn đề cần được chuyên gia hệ thống điều chỉnh. Năng lực, trình độ ứng dụng, sử dụng hệ thống FCIM của các thành trong tổ bảo vệ rừng còn hạn chế. Nhưng với cách làm mới, tư duy mới và đặc biệt là khai thác triệt để tài nguyên thiết bị sẵn có của người dân để bảo vệ rừng, hướng tới mỗi người dân là một bảo vệ rừng thi các khu rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn, các nguy cơ làm mất rừng, suy thoái rừng sẽ được kiểm soát.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Tang parluh te kasai 11 kumo 2020 toaq kasai 2 kumo 2021 bon pa lahuo saq Ba Nang, Hướng hiệp kop Đakrông 12 taluq sakam saval kariaq sarung khoiq ruat taq 96 tro sakam saval nheng saliq. Tang ki, 46 tro sakam saval mah sarung toaq rup ranaq FCIM, mah tro sakam saval noang loaq ruat taq puai chua parnai kukasai kado taluq rapuk.

  Kok ak sakam saval yon hum, ranaq it taq cong nghe nheng saliq sarung palot mpha khoiq chuai taluq rapuk takiap kumiar, kariaq o klui. Mah ntoq karoak riang ralih, kat sarung, tal sarung taq sarai, tamu aluang, kop saran… bun ngiq kalong kuteq, bun kop mul. Dandeng, kok ak sakam saval sarung bun anoat toaq dong yong ranaq chai, loap, mah kok ak sirhong su palot mpha sarung bun atong simoat.

  Kop parluh parai ruat taq tutuaiq roaq rup ranaq FCIM yuaq dunh, lama noang sa – ui akan e atuk. Mah ka kuai tang taluq kariaq sarung it taq rup raanq FCIM yuaq koi. Ki ma toaq paraleq taq tamai, sichom tamai dandeng la khot it taq karsiat mah karong bun doq kado paroai bao e kariaq sarung, chua toaq ku naq la ku taq ranaq kariaq sarung ki sarung bon lahuo bun kariaq o klui, tanoaq rung sarung, put sarung biq la – ut.